• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

LATİN AMERİKA’DAKİ HEGEMONYA MÜCADELESİNDE KÜBA’NIN YERİ CUBA IN THE FIGHT HEGEMONIA IN LATIN AMERICA КУБА В БОРЬБЕ ГЕГЕМОНИИ 1В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Tarık DEMİR

Journal Title:Karadeniz Black Sea International Scientific Journal
Abstract


ÖZ ABD ile Çin arasında dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Latin Amerika coğrafyasında da bir güç mücadelesinin varlığı gözlemlenmektedir. Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte Latin Amerika coğrafyasında yaşanan bu güç mücadelesinde artık ABD’nin karşısında SSCB yerini Çin’in yer aldığı görülmektedir. Özellikle Xi Jinping’in devlet başkanı olmasıyla birlikte Çin’in bölge ülkelerine yönelik olarak askeri, ekonomik, kültürel ve bunlara bağlı olarak siyasi etkisinin arttığı ve Çin’in küresel düzlemde eskiye nazaran daha etkin bir dış politika stratejisini hayata geçirdiği gözlemlenmektedir. Bu durum ABD’yi Latin Amerika devletlerine yönelik olarak uyguladığı geleneksel arka bahçe politikasını değiştirmek zorunda bırakmıştır. ABD’nin bu politika değişikliğinde en önemli hedef ülkelerden biri stratejik konumundan ötürü Küba olmuştur. ABD, Barack Obama döneminde Küba ile eski düşmanlıkları bir tarafa bırakarak “Amerika Amerikalılarındır” mottosundan hareketle yeni bir yumuşama siyasetini uygulamaya sokma kararı almıştır. Nitekim Başkan Obama 2014 senesinde Küba’ya resim bir ziyarette bulunmuştur. Aynı şekilde Küba’nın da ambargolar nedeniyle ekonomik açıdan zor dönemler geçirdiği ve bir çıkış yolu aradığı gözlemlenmektedir. Nitekim yönetimin kontrolünün fiilen kardeş Raul Castro tarafından ele geçirilmesiyle sistemde bazı yumuşamaların varlığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında bu çalışmada ABD ve Çin’in, eksende Küba olmak üzere genel olarak Latin Amerika ülkelerine yönelik son dönemdeki siyasetleri ve hegemonya mücadelesi irdelenmiştir.       Anahtar Kelimeler: Küba, Latin Amerika, Çin, ABD, Hegemonya   ABSTRACT It is observed that there is a struggle of power between the USA and China in the Latin American geography as in other parts of the World. With the end of the Cold War, the USSR was replaced by China in this struggle of power in the region of Latin American. It is observed that in particular with the new Chinese President Xi Jinping, China has implemented a more effective strategy of foreign policy and has increased the military, economic, cultural and accordingly political influence towards the region. This situation forced the USA to change its traditional the Policy of Backyard  towards Latin American states. One of the most important targeted countries in this policy of the USA was Cuba because of its strategic position. During the governance of Barack Obama the USA left the old enmity with Cuba and decided to implement a new policy of softening, following the motto of “America belongs to Americans”. As a matter of fact, President Obama paid an official visit to Cuba in 2014. In the same way, Cuba is passing through the economic hardships due to embargoes and is looking for a way out. As a matter of fact, it is observed that  Raul Castro seized control de facto and took the control over the system. As a result, in the light of all these developments, the recent policies and the struggle for hegemony between the USA and China on the Latin American countries in general but especially on Cuba were examined. Keywords: Cuba, Latin America, China, USA, Hegemony.   АННОТАЦИЯ На территории Латинской Америки, как и в других регионах мира, наблюдается борьба между США и Китаем. С окончанием холодной войны Китай заменил СССР в его противостоянии США в борьбе за влияние в латиноамериканском регионе. Особенно после избрания председателем КНР Си Цзиньпина военное, экономическое, культурное и политическое влияние Китая на страны региона возросло и в глобальном плане Китай начал осуществлять более эффективную внешнеполитическую стратегию, чем раньше. Эта ситуация вынудила США изменить свою традиционную «политику чёрного хода» в отношении латиноамериканских государств. С этим изменением политики одной из наиболее важных целевых стран для США по причине своего стратегического положения стала Куба. В период Барака Обамы США, оставив в стороне прежнюю вражду с Кубой, решили внедрить новую смягчающую политику, руководствуясь девизом «Америка принадлежит американцам». Так, в 2014 году президент Обама совершил официальный визит на Кубу. В то же время наблюдается, что Куба переживает экономические трудности по причине эмбарго и ищет пути выхода. С фактическим переходом управления к брату Фиделя Раулю Кастро в системе наблюдается некоторое смягчение. В свете всех этих событий в данной работе были рассмотрены политика США и Китая последнего периода и их борьба за гегемонию в странах Латинской Америки и особенно на Кубе. Ключевые слова: Куба, Латинская Америка, Китай, США, Гегемония.  

Download