• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

MARKA KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA  

Pınar KAYIKÇI Kudret ARMAĞAN Nil ESRA DAL

Journal Title:Karadeniz Black Sea International Scientific Journal
Abstract


Marka kavramı araştırmacılar tarafından oldukça araştırılan bir konu olduğundan bu doğrultuda marka imajı, marka denkliği, marka sadakati,  marka konumlandırma ve marka kimliği gibi marka ile yakından ilgili birçok kavramın markayı nasıl geliştirdiğini açıklama ihtiyacı hissedilmiştir. Araştırma, Burdur ilindeki tek özel okul olan Burdur Bahçeşehir Koleji üzerinde yapılmıştır. Araştırmada velilerin Burdur Bahçeşehir Koleji’ne yönelik marka kimliği algısı araştırılmaya çalışılmış olup bu amaçla Türkçe’ye uyarlanmış  marka kimliği ölçeği kullanılarak araştırmaya konu olan özel eğitim kurumunun marka kimlik özellikleri değerlendirilmiştir. Çalışmada online anket yöntemi kullanılmış olup, araştırma 403 velinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular SPSS 18 paket programı ile değerlendirilip sonuçlar yorumlanmıştır. Verilerin normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiş ve verilerin analizinde; faktör analizi, güvenilirlik analizi, T-Test ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Burdur Bahçeşehir Koleji’ne yönelik velilerin algısında öne çıkan üç marka kimliği boyutu; yönetim ve eğitim kadrosu, kampüs alt yapısı ve satış tutundurma çabaları ve pazarlama iletişimi faaliyetleri olarak isimlendirilmiştir. Burdur Bahçeşehir Koleji’nin algılanan marka kimliği düzeylerinin analiz sonuçlarına ve faktör boyutlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine bakıldığında üç faktörün de ortalamanın üstünde değere sahip olması ile birlikte ‘Kampüs alt yapısı ve Satış Tutundurma Çabaları’ faktörünün en yüksek düzeyde olduğu ve bu faktörü sırasıyla ‘Yönetim ve Eğitim Kadrosu’ ve ‘Pazarlama İletişimi Faaliyetleri’ faktörünün takip ettiği görülmektedir. Bu sonuçlar bağlamında, Burdur Bahçeşehir Koleji’ni açıklayan en önemli kimlik faktörünün yönetim ve eğitim kadrosunun güçlülüğü ve satış tutundurma çabalarında sergilediği güçlü tutum olduğu sonucuna varılabilir.  

Download