• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN BASAMAKLARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Alptürk AKÇÖLTEKİN

Journal Title:Karadeniz Black Sea International Scientific Journal
Abstract


Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırma sürecinin uygulama basamaklarına yönelik öz yeterliliklerini belirlemektir. Bu amaçla 6 faktörlü ve 37 maddeden oluşan bilimsel araştırma öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon eğitim alan 250 4. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma sonucu, öğrencilerin bilimsel araştırmanın raporlaştırma boyutuna ilişkin olarak, çalışma bulgularını tartışarak sunma konusunda yüksek bir öz yeterliliğe sahip oldukları fakat raporlaştırma sürecini araştırmayı bir bütün olarak ele alarak sunma konusunda ise düşük öz yeterliliğe sahip oldukları, veri analizi boyutuna ilişkin olarak ise öğrencilerin hipotez(ler)i sınayacak uygun veri analiz teknikleri konusunda öz yeterliliklerinin yüksek olduğu, ancak kullanacakları istatistikî tekniklerin varsayımlarını test edebilme konusunda öz yeterliliklerinin düşük olduğu, literatür tarama konusunda ise literatürü problem durumu bağlamında irdeleme konusunda öz yeterliliklerinin yüksek olduğu, fakat literatür tarama konusunda ulusal ve uluslar arası veri tabanlarını kullanma noktasında öz yeterliliklerinin düşük olduğu, yöntem boyutunda ise öğrencilerin araştırmada kullanacakları veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaya yönelik yüksek öz yeterliliğe oldukları, ancak hipotezleri sınayabilecekleri uygun yöntemi belirleme konusunda düşük bir öz yeterliliğe sahip oldukları, hipotez(ler)i belirleme boyutunda ise hipotez(ler)in değer yargılarından ve genel yargılardan arındırılmış olması konusunda öz yeterliliklerinin yüksek olduğu, fakat hipotez(ler)in tahmin, deney ve gözlemlere açık olması konusunda ise düşük öz yeterliliğe sahip oldukları, son olarak problemi tanımlama boyutunda ise problem cümlesini belirlerken toplumun önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak belirleme konusunda yüksek öz yeterliliğe sahip oldukları ancak problem cümlesini bireysel olarak tanımlama noktasında ise düşük öz yeterliliğe sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.  

Download